You are here: Home ОБЩИ УСЛОВИЯ

EMUGE

           
JA slide show

ОБЩИ УСЛОВИЯ

към Договори за продажба (доставка) на „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и установени на основание чл. 298, ал. 1 от Търговския закон от „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК: 201548578, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Неофит Рилски“ № 1 ет.9 ап.2, наричаното по-долу за краткост „Продавач

1.2. Договор за продажба (доставка), към който са приложими настоящите ОУ, е всеки сключен от „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Договор, с предмет предлагани от него „Стоки“.

1.3. Настоящите ОУ са приложими за всички продажби и доставки, извършвани на територията на Република България от „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на купувачи – физически или юридически лица, търговци или нетърговци, както и неперсонифицирани обединения, наричани по-долу за краткост „Купувач“. Отклонения от настоящите ОУ се извършва изрично в писмена форма.

ІІ. ЗАЯВКА/ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Заявката (поръчка) до Продавача за закупуване на стоки се извършва устно, вкл. по телефон, или писмено. Заявката може да се направи и на електронен адрес или по факс.

2.2. Заявката трябва да съдържа индивидуализиращи данни за поръчаната стока – вид и количество.

2.3. Договорът се счита сключен след като ПРОДАВАЧЪТ потвърди на КУПУВАЧА писмено, устно, по факс, на електронна поща или като достави стоката по направената заявка, както и когато КУПУВАЧЪТ плати част или цялата стойност на поръчаната стока.

ІІІ. ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ

3.1. Срокът за извършване на доставката от ПРОДАВАЧА е до 30 (тридесет) дни от датата на потвърждението на заявката, освен ако не е уговорен писмено друг срок за доставка.

3.2. Доставката се извършва от ПРОДАВАЧА или спедитор/куриер до КУПУВАЧА, освен ако не е уговорено друго.

3.3. Разходите за доставката са за сметка на КУПУВАЧА, освен ако писмено не е уговорено друго.

3.4. При получаване на стоката на мястото на доставката Купувачът или упълномощено от него лице е длъжно да я провери по вид, количество и качество, както и да направи всичките си възражения за липси или недостатъци, за което се съставя констативен протокол. В случай, че Купувачът не е направил възражения, се счита че е приел стоката по вид, количество и качество съгласно уговореното.

3.5. Ако КУПУВАЧЪТ се откаже от доставката, след като е извършил авансово плащане съгласно т. 2.3., ПРОДАВАЧЪТ задържа 30 % от стойността на цялата доставка като неустойка, а останалата част от получения аванс връща на КУПУВАЧА.

3.6. Предаването и приемането на закупената стока се удостоверява с подписване на двустранен протокол, складови разписки, товарителници или на друг двустранен документ, или на проформа фактура, или на данъчна фактура. Неподписаната проформа или фактура не означава липса на реализирана сделка или доставена стока.

3.7. Ако поради форсмажорни обстоятелства, стачка, локаут, ниски температури или други климатични влияния или други събития, за които „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма вина, доставката се явява временно невъзможна и срокът за доставка спира да тече до отпадане на невъзможността.

3.8. Ако Купувачът не се яви да получи стоката в уговорения срок или ако не е уговорен срок за доставката в 3 – дневен срок след изпращане от Продавача на покана, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок или да остави на склад непотърсената стока, като разходите в последния случай са за сметка на Купувача. И в двата случая Продавачът не дължи връщане на получения аванс.

ІV. ЦЕНИ

4.1. В обявените от Продавача цени не е включен данък върху добавената стойност, който се начислява допълнително с издаването на данъчна фактура.

4.2. Продавачът може по всяко време да промени цените на стоките. Промените на цените не засягат направените вече заявки (поръчки) от Купувача, които са били потвърдени от Продавача преди съответната промяна.

V. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Цената на доставяните стоки трябва да бъде платена изцяло по банков път или в брой до 30 (тридесет) дни от получаване на стоката от КУПУВАЧА, освен ако писмено не е уговорено друго.

5.2. Когато се представят гаранции, които „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД приема за достатъчни (банкова гаранция или неотменяем акредитив), цената на стоките може да бъде платена и в срок до 45 дни от датата на предаването на стоката.

5.3. Собствеността върху стоката преминава към Купувача с предаването на стоката, но не по-рано от пълното заплащане на дължимата цена.

5.4. В случай на забава за плащане на дължимата цена, по една или повече фактури, ПРОДАВАЧЪТ може да откаже изпълнение по всички заявки за последващи доставки на КУПУВАЧА, включително по вече потвърдени заявки.

5.5. Купувачът дължи на Продавача законната лихва върху върху неиздължените в срок суми.

V. РИСК

5.1. Ако по искане на купувача/заявителя стоката бъде експедирана или изпратена до неговото седалище, то рискът преминава в купувача/заявителя, щом пратката бъде предадена на превозвача или спедитора. Ако експедирането се забави по желание на купувача/заявителя, рискът преминава в него при обявяване на готовност за експедиция.

VI. ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

6.1. Купувачът/заявителят не може да се разпорежда със стоката до нейното цялостно изплащане, като до този момент собствеността върху стоката е на Продавача. Купувачът трябва незабавно да уведоми „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при предприемане на действия от трети лица по отношение на стоката, чиято собственост е запазена в лицето на Продавача. При неизпълнение на това задължение Купувачът дължи обезщетение в размер на причинените вреди и пропуснати ползи от Продавача.

6.2. При поведение на купувача/заявителя в нарушение на договора – и по-специално при закъснение на плащането Продавачът има право да се откаже от договора и да изиска обратно стоката, върху която Продавачът е запазил правото си на собственост.

I. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Забележки относно качеството или количеството на доставени стоки или каквито и да са други възражения относно Продуктите и техните опаковки се правят в момента на приемането им като се отбелязват в съставяните за доставката двустранни документи или други документи, съгласно чл. 3.6. от настоящите Общи условия.

7.2. Ако КУПУВАЧЪТ не заяви в указания срок забележките си по предходното изречение, доставката се счита за одобрена, освен ако се касае за скрити недостатъци, които не са могли да бъдат установени при приемане на стоките.

7.3. КУПУВАЧЪТ може да заяви рекламация пред ПРОДАВАЧА за скрити недостатъци в срок най-късно до 30 (тридесет) дни от датата на доставката на стоките и при всички положения преди същите да бъдат вложени или използвани по какъвто и да било начин. Такава рекламация ще бъде валидна в отношенията между Страните само при условие, че скритият недостатък на стоката е установен с акт на съответния завод-производител или на българска специализирана независима контролна организация.

7.4. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да отговори писмено на всяко заявление за рекламация, направено в съответствие с настоящия договор в срок до 30 дни от получаването му. Когато го отхвърля като неоснователно или посочва увреждане на стоките не по своя вина, той е длъжен да обоснове това свое решение.

7.5. Ако рекламацията е призната за основателна от ПРОДАВАЧА въз основа на изявление на завода-производител или от независимата контролна организация, ПРОДАВАЧЪТ заменя за своя сметка некачествената стока.

7.6. Гаранционната отговорност за договорените материали е съгласно гаранциите, които предоставят съответните заводи-производители.

7.7. Не се носи гаранционна отговорност, когато стоката е увредена от КУПУВАЧА поради неправилно съхранение, излагащо я на вредни механични, физични, химични и всякакви други увреждащи го влияния, както и от неправилно транспортиране.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. НЕДОСТИГ НА СУРОВИНИ

8.1. При непреодолима сила, недостиг на суровини и/или внезапно увеличение на цените, Продавачът може да се откаже от всички приети и потвърдени от него заявки, без да носи отговорност за това. 

8.2. Продавачът не носи отговорност за обезщетяване на претърпени от Купувача вреди, когато изпълнението на поръчката е станало обективно невъзможно или когато не се дължи на вина на Продавача.

8.3. Продавачът е длъжен незабавно да информира Купувача за причините на неизпълнението или невъзможността за доставка, ако самите настъпили обстоятелствата не правят невъзможно уведомяването. Ако неизпълнението на Продавача продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните има право да се откаже от договора, без да има право на претенции за обезщетение или лихви за забава. Когато в Договора е уговорено предаването на стоката да става на части, евентуалният отказ от Договора се отнася само за закъснялата или невъзможна за изпращане част от доставката.

8.4. Претенции за обезщетения за вреди са изключени независимо от вида на неспазването на задължението, доколкото не е налице умишлено действие или действие при груба небрежност. При нарушаване на съществени договорни задължения Продавачът носи отговорност съобразно българското законодателство. 

IХ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И МЕСТНА ПОДСЪДНОСТ

9.1. Договорните отношения между „ЕМУГЕ ФРАНКЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Купувача, за които са приложими тези общи условия, се прилага изключително българското гражданско и търговско право.

9.2. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред АС при БТПП с едноличен арбитър, посочен от ПРОДАВАЧА, или към компетентния държавен съд в гр. София.

 

ЕМУГЕ - ФРАНКЕН  БЪЛГАРИЯ  ЕООД - 2011     ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ